Elállás

Elállás bejelentése

Amennyiben elállási jogával élni kíván, kérjük, hogy elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát írásban juttassa el (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) elérhetőségeinken keresztül, a BÁLINTSZERSZÁM részére. Ebből a célból felhasználhatja a weboldalon keresztül elérhető elállási nyilatkozat mintát is.

Elállási nyilatkozat letöltése =>>

Ha a Vásárló egyszerre több terméket rendelt meg, akkor ezek közül egy vagy több, illetve akár az összes tekintetében is elállhat a Szerződéstől. A Vásárló elállási nyilatkozatából egyértelműen ki kell derülnie, hogy mely termék(ek)re vonatkozóan gyakorolja elállási jogát.

Bejelentés határideje

Elállási jogát a Vásárló határidőben gyakorolja, ha a megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. A BÁLINTSZERSZÁM postai kézbesítés esetén a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail elküldésének időpontját veszi figyelembe a határidő számítása során. A Vásárló elállási nyilatkozatát tartalmazó levelet ajánlott küldeményként szükséges postára adni.

Határidő számítása

Az elállási határidő attól a naptól kezdődik, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt személy a Futárszolgálattól, vagy személyesen a Szakáruháztól a terméket átveszi, vagy több tételből vagy darabból álló rendelés esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot átveszi. Az időszak naptári napban értendő.

Elállási határidők

14 napos elállási idő Fogyasztók részére

A Fogyasztót 14 napon belüli, indokolás nélküli elállási jog illet meg a BÁLINTSZERSZÁM webáruházában vásárolt termékekkel kapcsolatban.

A Fogyasztót megilleti az a jog is, hogy a Szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Termék visszajuttatása

Személyesen, díjtalanul

Lehetőség van a terméke(ke)t a BÁLINTSZERSZÁM Szakáruházba személyesen visszavinni, ebben az esetben az elállás díjtalan.

Visszaküldés

Lehetőség van a terméke(ke)t visszaküldeni a BÁLINTSZERSZÁM raktárába.

Visszaküldési cím:

BF-TRADE Kft.

7200 Dombóvár Köztársaság út 17.

A BÁLINTSZERSZÁM -nak nem áll módjában utánvéttel visszaküldött csomagot átvenni.

Visszaküldés és személyes átadás határideje

Visszaküldeni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha annak letelte előtt a Vásárló a terméket az előbbiek szerint elküldi vagy a BÁLINTSZERSZÁM szakáruháznak átadja.

Visszaszállítás kérése Fogyasztók esetén

Visszaszállítás kérésének módja

A Fogyasztó a BÁLINTSZERSZÁM általi visszaszállításra irányuló igényét az elállási nyilatkozaton jelezheti, erre vonatkozó igény esetén vállalhatja a BÁLINTSZERSZÁM a visszaszállítás megszervezését, amennyiben ennek minden feltétele adott.

Visszaszállítás költségei

A visszaszállítás költségét a Fogyasztó köteles fizetni. Ilyen esetben a visszaszállítás költsége (azonos cím mellett, mint amely a szállítási cím volt) megegyezik a termék kiszállításának a „Megrendelés Visszaigazolása” e-mailben rögzített összegével.

Termékek becsomagolása visszaszállításhoz

A Fogyasztó köteles a terméket biztonságosan becsomagolni, és a becsomagolt, elszállításra kész termék csomagolásán köteles feltüntetni a termék rendelési számát.

A sérülések elkerülése érdekében a BÁLINTSZERSZÁM csak abban az esetben tudja a terméket visszaszállítani, ha azt a Fogyasztó szállításra alkalmas módon, biztonságosan becsomagolta. A nem megfelelő csomagolásból eredő károkért a BÁLINTSZERSZÁM felelősséget nem vállal. A nem becsomagolt termék vagy nyilvánvalóan hiányosan becsomagolt termék elszállítását a Futárszolgálat megtagadhatja.

Visszaszállításhoz szükséges dokumentumok

A Fogyasztó a termékről, annak becsomagolása előtt, valamint becsomagolást követően, a csomag minden oldaláról fényképet kell készítsen, amelyeken részletesen látszik a termék állapota, és több termék esetén a visszaszállítandó termékek darabszáma.

A fényképeket a Fogyasztó köteles a BÁLINTSZERSZÁM Ügyfélszolgálat részére, e-mail (rendeles@balintszerszam.hu) útján elküldeni a visszaszállítás megkezdése előtt.

A fényképek készítése egyrészt a visszaszállítandó termékek beazonosítása érdekében szükséges, másrészt azért is, hogy a visszaszállítás során esetlegesen felmerülő sérülések esetén a termék visszaszállítás előtti állapota megfelelően bizonyítható legyen.

 Visszaszállítás elutasítása

A sérülések elkerülése érdekében a BÁLINTSZERSZÁM csak abban az esetben tudja a terméket visszaszállítani, ha azt a Fogyasztó szállításra alkalmas módon, biztonságosan becsomagolta. A nem megfelelő csomagolásból eredő karokért a BÁLINTSZERSZÁM felelősséget nem vállal.

A nem becsomagolt termék, vagy nyilvánvalóan hiányosan becsomagolt termék elszállítását a Futárszolgálat megtagadhatja.

A fényképek elkészítése és Ügyfélszolgálatunknak történő megküldése hiányában a BÁLINTSZERSZÁM jogosult elutasítani a termék BÁLINTSZERSZÁM általi visszaszállítását. Elutasítás esetén a személyes visszajuttatásra és a Vásárló általi visszaküldésre van csak lehetőség.

Termék(ek) visszaküldésének módja

Termék tartozékai és csomagolása 14 napon belüli elállás esetén

Fogyasztónak minősülő Vásárló 14 napon belüli elállása esetén terméket összes tartozékával, valamint a vásárlást igazoló számlával együtt kell visszajuttatnia a BÁLINTSZERSZÁM részére.

GYAKORI KÉRDÉSEK: 

KI MINŐSÜL FOGYASZTÓNAK?

Fogyasztónak minősül az a Vásárló, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró, természetes személy.

FEL LEHET BONTANI A CSOMAGOLÁST?

A Fogyasztónak minősülő Vásárló élhet elállási jogával akkor is, ha az átvett terméket kicsomagolta.

ELÁLLÁS ESETÉN MIKORTÓL SZÁMÍT A 14 NAP?

Az elállási határidő attól a naptól kezdődik, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt személy a Futárszolgálattól, vagy személyesen a Szakáruháztól a terméket átveszi, vagy több tételből vagy darabból álló rendelés esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot átveszi. Az időszak naptári napban értendő.

MILYEN KÉPET MELLÉKELJEK AZ ELÁLLÁSHOZ?

A Fogyasztó a termékről, annak becsomagolása előtt, valamint becsomagolást követően, a csomag minden oldaláról fényképeket kell készítsen, amelyeken részletesen látszik a termék állapota, és több termék esetén, a visszaszállítandó termékek darabszáma. A fényképeket a Fogyasztó köteles a BÁLINTSZERSZÁM Ügyfélszolgálat részére e-mail útján elküldeni a visszaszállítás megkezdése előtt.

KIPRÓBÁLHATÓ, HASZNÁLHATÓ A TERMÉK?

A 45/2014. kormányrendelet 25. §-a alapján a Fogyasztónak minősülő vásárló a “termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel”.

Lehetőség van a termék kicsomagolására és kipróbálni azt, megállapítani, hogy az a rendeltetésszerű használatra alkalmas-e. Ha a termék nemcsak kipróbálásra kerül, hanem ezen felül a Vásárló használta is, vagy kár keletkezik benne, akkor a termék ebből fakadó értékcsökkenésért a Vásárló felelősséggel tartozik.

MILYEN TERMÉKEKTŐL NEM LEHET ELÁLLNI FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓ ESETÉN SEM?

A Fogyasztót megillető elállási jog alóli további kivételeket teljeskörűen a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a tartalmazza.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog többek között:

  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. higiéniai termékek),
  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta,
  • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac – a BÁLINTSZERSZÁM által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges – ingadozásától függ, valamint
  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, és
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.